Milostivé léto II – návod na oddlužení u VZP

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR upozorňuje fyzické osoby, které mají dluh na zdravotním pojistném a penále, že v období od 1. září do 30. listopadu 2022 opět probíhá akce milostivé léto (dále ML II). Na základě zákona č. 214/2022 Sb. se tak mohou zbavit části svých dluhů vůči VZP.

Kdo se může ML II zúčastnit?

Akce je určená dlužníkům – fyzickým osobám, které splňují podmínky (viz níže). Zúčastnit se mohou i ti, kteří využili milostivého léta už v roce 2021. 

Kterých exekucí se ML II týká?

Přihlásit se mohou dlužníci s exekucemi zahájenými před 28. 10. 2021, kteří dosud neuhradili jistinu (v případě VZP se jedná o dluh na zdravotním pojistném). Dále se ML II vztahuje na exekuce, u kterých byla do 31. 8. 2022 zcela uhrazena jistina, a to za podmínky, že daná exekuce byla zahájena před 28. říjnem 2021.

Jak postupovat?

1

Doporučujeme v první řadě získat přehled o všech probíhajících exekucích na svou osobu. Informace zjistíte telefonicky na příslušném exekutorském úřadu nebo na webových stránkách www.ceecr.cz.

2

Nejpozději do 30. listopadu 2022 podejte písemnou žádost o zahájení  postupu dle ML II na exekutorský úřad, u kterého byla do 28. 10. 2021 zahájena a doposud neskončila nařízená exekuce. Pokud neznáte výši jistiny, která má být uhrazena, požádejte zároveň o sdělení její výše, a to nejdéle do 15. listopadu 2022.

V žádosti uveďte:

  1. že uplatňujete podmínky milostivého léta II;
  2. že žádáte o sdělení výše jistiny, která dosud nebyla zaplacena nebo jinak nezanikla, a paušální částky na nákladech exekuce (je třeba uhradit ke splnění podmínek ML II);
  3. že žádáte o sdělení platebních údajů (čísla účtu a variabilního symbolu), na které je možné jistinu a náklady exekuce uhradit.

Vzory žádosti: Formát PDF (vyplnitelné) | Formát PDF (klasické) | Formát dokument Word

Na vaši žádost o sdělení výši jistiny dle písm. b. je exekutor povinen odpovědět do 15 dnů od doručení. Pokud tak neučiní, doporučujeme odpověď u příslušného exekutorského úřadu zaurgovat.

Požádáte-li exekutora o sdělení výše jistiny podle písm. b. do 15. listopadu 2022, lhůta k úhradě  končí až 5 dnů ode dne, kdy Vám byla doručena odpověď od exekutora.

3

Po vyřízení žádosti ze strany exekutora je nutné do 30. listopadu 2022 uhradit jistinu a náklady exekuce (1815 Kč včetně DPH).

4

Pokud jsou výše uvedené podmínky splněny, soudní exekutor dlužníka osvobodí od placení vymáhaného penále. Zároveň také exekuci zastaví.

Návod na oddlužení u VZP ke stažení (PDF)

Nejčastější dotazy

Informace získáte u příslušného exekutorského úřadu nebo si můžete požádat o výpis exekucí na www.ceecr.cz.

Ze strany soudního exekutora nebudete osvobozeni od placení penále, ani nedojde k zastavení dané exekuce. Nesplníte totiž zákonné podmínky milostivého léta.

V rámci milostivého léta dlužník u exekutora uhradí jeho paušální náklady a ten následně dlužníka osvobodí od placení zbytku příslušenství a zastaví exekuci.

Pokud se domníváte, že splňujete podmínky milostivého léta, a přesto soudní exekutor exekuci nezastavil, doporučujeme podat k exekutorskému úřadu návrh na zastavení exekuce (z důvodu splnění podmínek dle § 1, odst. 3, písm. a) nebo dle § 1, odst. 3, písm. b). Pokud exekutor sám nevyhoví, postoupí návrh exekučnímu soudu, který o něm rozhodne.

Pokud je exekuce i po měsíci a více od zaplacení stále viditelná na webu www.exekuceinfo.cz, doporučujeme kontaktovat soudního exekutora a požadovat nápravu.

Podrobné informace najdete na www.milostiveleto.cz nebo na klientských pracovištích VZP. Využít také můžete bezplatného poradenství některé z neziskových organizací, např. Člověka v tísni.